Często zadawane pytania

Jak i gdzie fundusze inwestują pieniądze?

Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego inwestowania pieniędzy wpłaconych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne. Wpłaty wielu uczestników tworzą łączne aktywa funduszu, którego skala umożliwia inwestowanie, mające na celu osiąganie zysków potencjalnie wyższych niż tradycyjna lokata bankowa. Aktywa funduszu inwestycyjnego alokowane są na zasadzie dywersyfikacji ryzyka - tj. inwestowania w tak szerokie spektrum instrumentów finansowych, aby nawet spadek wartości jednego z nich w niewielkim stopniu wpłynął na wartość całego portfela. Funduszem zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), zatrudniające w tym celu doświadczonych doradców inwestycyjnych.

Ile kosztuje uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym?

Inwestycja w fundusze inwestycyjne może wiązać się z opłatami manipulacyjnymi. Większość funduszy inwestycyjnych pobiera opłatę przy nabyciu jednostek uczestnictwa. Niektóre fundusze mogą jednak pobierać opłatę przy odkupieniu jednostek uczestnictwa przed upływem określonego okresu. Stawka opłat manipulacyjnych może różnić się w zależności od typu funduszu (np. dłużny, mieszany, akcyjny) i standardowo wynosi od 0% do ok. 5%. Dodatkowo każdego dnia fundusz inwestycyjny pobiera opłatę za zarządzanie. Opłata za zarządzanie jest odejmowana od bieżącej wartości jednostki uczestnictwa. Stawka opłaty za zarządzanie jest również uzależniona od typu funduszu i wynosi standardowo od ok. 1% do ok 5% rocznie.

Czy inwestując pieniądze w fundusze, mogę stracić zainwestowane pieniądze?

Inwestowanie w fundusze może przynieść zysk znacznie wyższy niż tradycyjna lokata bankowa, jednak obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wyniki historyczne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.

Co to jest podatek Belki? I kto musi go płacić?

Podatek od zysków kapitałowych, zwany potocznie podatkiem Belki, jest rodzajem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tego podatku wynosi obecnie 19%. Podatek pobierany jest od wszystkich dochodów kapitałowych, czyli na przykład od zysków z funduszy inwestycyjnych, akcji, obligacji, lokat bankowych czy kont oszczędnościowych.

Jakie mam gwarancje, że bank bezpiecznie zainwestuje moje pieniądze w fundusze inwestycyjne?

Środki zainwestowane przez klientów w fundusze inwestycyjne są zarządzane przez licencjonowanych doradców inwestycyjnych, zatrudnianych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Celem każdego funduszu inwestycyjnego jest wzrost wartości zarządzanych środków, przy czym inwestycja w fundusze inwestycyjne zawsze wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Czy inwestując pieniądze w fundusze mogę na bieżąco śledzić wartość moich inwestycji?

Bieżące notowania funduszy są dostępne na stronach internetowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz na portalach internetowych, poświęconych tematyce inwestycji. Dodatkowo niektóre banki, np. Bank Millennium, oferują możliwość bieżącego śledzenia stanu swoich środków, zainwestowanych za pośrednictwem banku, w dowolnym miejscu i czasie poprzez system bankowości internetowej.